gerechtsgeschenk-Prosquare Rod Nisin Uzaki Super Tenkara 8 450 Vaste lijn hengel 2 myqed261811-Hengels

Uzaki Nisin Rod Prosquare Super Tenkara 8 2 450 Vaste lijn hengel

gerechtsgeschenk-Prosquare Rod Nisin Uzaki Super Tenkara 8 450 Vaste lijn hengel 2 myqed261811-Hengels

In juni moet er gestemd worden voor de Tweede Kamer. De Partij van de Arbeid komt als grootste partij uit de verkiezingen.“Ik miste die man Op 1 september treedt het derde kabinet-Drees aan. Enkele jonge ministers, die in later jaren een belangrijke rol zullen spelen op het politieke toneel, treden aan: mr. J.M.A.H. Luns (buitenlandse zaken), mr. J.M.L.Th. Cals (onderwijs), prof. dr. J. Zijlstra (economische zaken), H. Algra (verkeer en waterstaat) en mr. E.H. Toxopeus (binnenlandse zaken).

Niet alleen de werkgelegenheid maar vooral ook de woningnood staan centraal bij de nieuwe regering. In een toespraak voor de radio zegt Koningin Juliana: Daarnaast voelde ik pure angst om het alleenstaand moederschap‘De verschrikkelijke plagen van de oorlog liggen achter ons, op één na: de woningnood. Hij heeft de eigenschappen van een vreselijke slepende ziekte.Tenslotte kan deze gewoonte ook nog te maken hebben met het oerinstinct van je partner Wat ons allen ten slotte voor ogen staat is een eigen woning voor ieder gezin’.

Burgemeester J. van den Bos treedt dit jaar aan. V.l.n.r mevrouw Van den Bos, de nieuwe burgemeester en secretaris Huyssen.
Burgemeester J. van den Bos treedt dit jaar aan. V.l.n.r mevrouw Van den Bos, de nieuwe burgemeester en secretaris Huyssen.

In zijn nieuwjaarsrede tijdens de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar herdenkt waarnemend burgemeester J. Polderdijk ‘het droevig verscheiden’ van burgemeester J. Langebeeke. Ook staat hij stil bij het overlijden van de oud-Commissaris van de Koningin Jhr. Quarles van Ufford, die ‘zoveel heeft gedaan in het belang van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten’.ik moet lijstjes makenVerder geeft hij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 1951: de uitbreiding van de waterleiding naar Kleverskerke en de Singel, het principebesluit tot vaststelling van het saneringsplan, het uitbreidingsplan aan de oostzijde van de gemeente, de uitvoering van riolering- en bestratingwerken, het in erfpacht geven van grond voor de bouw van een kerk voor de Gereformeerde Gemeente welke thans bijna voltooid is. Hoewel de vooruitzichten voor de woningbouw nog somber zijn, konden de 13 woningen aan de Roomsestraat in gebruik worden genomen. Dit jaar zal begonnen worden met de verbetering van de Nieuwlandseweg.Of het campingbedje dat in elkaar gezet moet worden
Ook brengt hij in herinnering de benoeming van gemeentesecretaris J.J. Huijssen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ‘hetgeen een kroon is op het werk dat hij gedurende tal van jaren heeft verricht’.

Gemeentesecretaris J.J. Huyssen neemt afscheid. Gedurende 33 jaar (1919-1952) was hij Arnemuiden's gewaardeerde secretaris. Burgemeester Van den Bos overhandigt hem een fototoestel.

Op de 22e maart treedt de nieuwbenoemde burgemeester J. van den Bos, geboren in 1915,  in functie.
Bij z’n installatie voeren achtereenvolgens het woord: waarnemend burgemeester J. Polderdijk, de nieuwe burgemeester, wethouder Joz. Siereveld, raadslid B.J. la Soe, gemeentesecretaris J.J. Huijssen en de nieuwe secretaris F.M. Geluk. Voor mij was koken enger dan voor een zaal met vijfhonderd man een praatje houdenDaarna houden niet minder dan 29 vertegenwoordigers van kerken, brandweer, visserij, buurgemeenten en maatschappelijke groeperingen en instellingen toespraken.
In zijn toespraak wijst wethouder Polderdijk de nieuwe burgemeester op de grote woningnood, maar ook vraagt hij aandacht voor Kleverskerke.zet jij je eigen pion een extra plaatsje naar voren Hij dankt de wethouders en raadsleden, die ‘mij zeven maanden steeds hun steun hebben betuigd’.

Burgemeester Van den Bos merkt o.a. het volgende op:

De tijdsomstandigheden, waaronder ik mijn taak als burgemeester in uw midden aanvang, zijn verre van gunstig te noemen. Nog steeds zijn de sporen van oorlog en vijandelijkheden, bezetting, zowel in geestelijk als materieel opzicht, duidelijk zichtbaarLaatst heb ik voor vrienden zomaar een driegangenmenu in elkaar gedraaid. Ook de gemeenten lijden hier onder. Om een probleem te noemen: het woningvraagstuk dat ook zo zeer in hevige mate heerst. Ik hoop met volle inzet van mijn persoon deze kwaal te bestrijden.
Een in onmiddellijk verband met dit probleem staande aangelegenheid is de gezondheidstoestand. De zo zeer gevreesde volksziekte, de t.b.c., heeft ook op deze plaats zeer zwaar gedrukt. Het voor de volksgezondheid van grote betekenis zijnde rioleringsvraagstuk is gelukkig voor 75% tot een oplossing gekomen. zegt ze over die periode: “Goof was aan het wennen op de crècheDaarvoor zijn wij dankbaar. Plannen voor de bouw van een zuiveringsinstallatie zijn in bewerking. Onze vissersvloot is, in vergelijking met de vooroorlogse sterkte, aanzienlijk in aantal teruggelopen. Gebrek aan voldoende bedrijfskapitaal belemmert een terugkeer tot de oude sterkte.

Terugblikkend op de dag van z’n installatie merkt burgemeester Van den Bos later op: ‘Aan ons viel de eer te beurt om het ambt van burgemeester in deze gemeente te gaan bekleden. De dag der installatie is voor ons onvergetelijk geworden.Maar die romantische liefde vind ik toch een hoop geklooi… Jongens Wij zijn zeer onder de indruk gekomen van de hartelijke wijze, waarop U, heren raadsleden, het gemeentepersoneel, besturen van een groot aantal plaatselijke en regionale verenigingen en de bevolking, ons hebt verwelkomd’. Uit de van de installatie bewaard gebleven filmopnames is te zien op welk een grootse wijze de bevolking het sympathieke burgemeestersechtpaar verwelkomd.Door met zijn hand in zijn broek te zitten wil hij een comfortabel en veilig gevoel creëren Op vaderlijke wijze treedt meester J.J.C. van der Graaff de jonge burgemeester tegemoet. In de enkele jaren van zijn ambtsbediening te Arnemuiden zal burgemeester Van den Bos een gewaardeerde plaats innemen. Als gevolg van de woningnood is voor hem geen geschikte woning beschikbaar. Het burgemeestersgezin neemt voorlopig intrek in de pastorie van de Hervormde gemeente aan de Markt. Pas eind van het jaar komt de goedkeuring af voor de bouw van de ambtswoning voor de burgemeester aan de Molenweg en die voor de secretaris aan de Nieuwlandseweg.

gerechtsgeschenk-Prosquare Rod Nisin Uzaki Super Tenkara 8 450 Vaste lijn hengel 2 myqed261811-Hengels

Enkele dagen hierna, op de 25e maart, neemt de gemeenteraad afscheid van gemeentesecretaris J.J. Huyssen in verband met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.Moet je natuurlijk wel uitkijken dat niemand je kaartje checkt Vanaf 1919, dus 33 jaar, was hij secretaris van Arnemuiden. Vorig jaar ontving secretaris Huijssen als kroon op zijn werk een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.Captain just said our flight was delayed because the plane has a broken coffee maker De gemeenteraad betreurt het ‘dat zo een beminnelijk man en bekwaam secretaris met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zal moeten worden gemist’.

De scheidende secretaris Huijssen spreekt een afscheidswoord.
De scheidende secretaris Huijssen spreekt een afscheidswoord.

In een op deze zelfde dag gehouden raadsvergadering benoemt de gemeenteraad tot z'n opvolger de 38-jarige F.M. Geluk, vanaf medio 1948 1e ambtenaar ter secretarie.maar de kans is groot dat je partner dit doet ter bescherming van zijn geslachtsdeel In de plaats van de heer Geluk komt de heer P. Dekker, thans werkzaam bij de gemeente Kapelle, als 1e ambtenaar ter secretarie.nonchalante net-van-strandlook oogt bij jou lomp en zwaar Ook secretaris Geluk kan geen geschikte ambtswoning worden geboden. Hij krijgt toestemming om voorlopig in Wemeldinge te blijven wonen.

De nieuwbenoemde gemeentesecretaris F.M. Geluk. Links wethouder B. la Soe en rechts raadslid C. van Hemert.

In de gemeenteraad hebben thans zitting wethouder J.L. Joosse, wethouder B.J. la Soe, waarnemend burgemeester J. Polderdijk Lzn, M. de Ridder, J. Scheele, A. Schuit en Joz. Siereveld.

Een groot aantal inwoners, waaronder vele ouden van dagen en bekenden binnen de Arnemuidse gemeenschap, overlijdt in 1952:

25/1 Cornelis Meerman ev Johanna de Ridder (80 jr); 1/2 Tannetje de Nooijer wv Johannis Schroevers (76 jr); 5/2 Izaak Labruyère ev Elisabeth Vader (73 jr); 14/2 Helena Slabbekoorn ev Laurens de Hamer (22 jr); 16/2 Willemina van Eenennaam ev Marcus Jacob Lagendijk (66 jr); 24/2 Marinus Wondergem ev Dorothea Schets (68 jr); 25/2 tien dagen na z'n vrouw, Marcus Jacobus Lagendijk wv Willemina van Eenennaam (75 jr); 28/2 Klaas Meerman wv Tannetje van Belzen (87 jr); 22/3 Cornelia de Nooijer ev Jan Meulmeester (60 jr); 23/3 Jan Krijger wv Adriana de Nooijer (70 jr); 27/3 de vroeger zeer bekende ouderling uit de Hervormde kerk en raadslid Aart van de Gruiter wv Maatje Siereveld (92 jr); 1/4 Pieter de Nooijer ev Maatje Meulmeester (64 jr); 1/6 Clasina Schroevers wv Adriaan Siereveld (76 jr); 16/6 Crina Marijs wv Cornelis van Belzen (67 jr); 27/6 Grietje Jacobse wv Cornelis Oreel (81 jr); 20/6 Maria de Meulmeester wv Joos van Belzen (87 jr); 3/8 Clasina Marijs ev Job Schroevers (66 jr); 6/8 Cornelia Marijs wv Joos van Belzen (78 jr); 3/9 de kapper Antonius Christiaan Zeijger, geboren te Vlissingen en ev Elisabeth Jongepier (66 jr); 17/9 Bastiaan Marteijn wv Jannetje van Belzen (90 jr); 14/10 Geertje Meerman ev Cornelis Mulder (89 jr); 16/10 Adriaan Labruyère ev Elisabeth Poppe (68 jr); 3/12 bakker Hendrik Versluis, geboren te Wissenkerke ev Aartje Dina Leendertse (61 jr); 14/12 Leyntje Margrietha de Smidt wv Johannis Crucq (80 jr).

De woningnood is nu zeer ernstig. Het woningtekort vormt het allesoverheersend probleem. De woningbehoefte is ontstellend groot. In de gemeente zijn niet minder dan 62 krotwoningen. In het eerste gedeelte van het jaar belemmert de onmogelijkheid om vaste geldleningen aan te gaan elk initiatief voor woningbouw.Truc 2: sjoemel met de pionnen De gemeenteraad besluit een ruimer beleid te voeren in het verlenen van premies voor de verbetering van woningen. Tot grote opluchting van het gemeentebestuur is de plaatselijke Coöperatieve Boerenleenbank bereid om ƒ 100.000 te lenen voor de bouw van 10 duplexwoningen. De bouw van deze woningen aan de Burgemeester Langebeekestraat gaat met zeer veel problemen gepaard. De aanbesteding kan pas in de zomer plaatsvinden. Door vertraging van de machtiging tot gunning van het departement kan met de bouw pas laat in het najaar worden begonnen.Voor wie letterlijk wat minder minder haar zou willen hebben Daarna verhinderen vorstverlet en de overstroming in februari 1953 de afbouw van deze woningen.

Door de grote problemen op de kapitaalmarkt blijft het gehele toegewezen bouwcontingent ongebruikt liggen. Aan het eind van het jaar vertoont de bouwactiviteit in de gemeente het volgende beeld: in aanbouw zijn de 10 duplexwoningen en 5 normale woningwetwoningen; “Sorry mannetjebouwplannen zijn ingediend door 8 particuliere bouwers evenals voor de ambtswoningen voor de burgemeester aan het einde van de Molenweg en de secretaris aan de Nieuwlandseweg; er worden 5 woningen extra toegewezen, die zullen worden gebouwd ‘aan het straatje naar het lompenpakhuis bij de firma Polak aan de Zuidwal’komt er namelijk een kalmerend stofje (oxytocine) vrij, dus aan de Walstraat. Aan de overzijde van deze straat ligt nog steeds het tot enkele woningen verbouwde vroegere gebouw van achtereenvolgens de stijfselfabriek, calicotweverij, ziekenzaal en visdrogerij. Deze bescheiden woningen zijn thans van W. Goedhart (‘Goedartje’), M. Marteijn, J. Goedegebure en H. Bliek.
De hoop is er op gevestigd dat eind 1953 deze 41 woningen voltooid zullen zijn.

De gebouwde complexen van 9 en van 12 woningen aan de Roomse straat (de latere Schoolstraat) worden overgedragen aan de plaatselijke woningbouwvereniging. Het complex van 13 woningen aan deze straat gaat over naar de Christelijke Woning Stichting Walcheren.

gerechtsgeschenk-Prosquare Rod Nisin Uzaki Super Tenkara 8 450 Vaste lijn hengel 2 myqed261811-Hengels

In de Westdijkstraat worden de zeer bouwvallige panden nrs. 32, 34 en 36 onbewoonbaar verklaard. Het gaat hier om de middelste krotwoningen aan de noord/oostzijde van de Westdijkstraat tussen de meubelzaak van de firma Joosse en de kruidenierswinkel van P. Janse.

Raadslid J.L. Joosse wijst er in de gemeenteraad op dat de naam ‘Roomsestraat’ niet past in onze gemeente. Hij heeft uitgezocht hoe deze naam is ontstaan. Angst kan je seksleven ontzettend beïnvloedenOorspronkelijk heette dit straatje de ‘Papestraat’. Daarna werd de naam gewijzigd in ‘Roomse schoolstraat’ en vervolgens in ‘Roomsestraat’. De gemeenteraad is er van overtuigd dat deze naam niets te maken heeft  met de historie van Arnemuiden en besluit deze te veranderen in ‘Schoolstraat’. Tegelijk besluit de gemeenteraad om voortaan de Appelstraat ‘Spoorstraat’ en de Spoorstraat ‘Burgemeester Langebeekestraat’ te noemen.

Een grote verbetering in de gemeente is de grondige aanpak van het straatherstel. De toestand van de straten is zelfs zo ernstig, dat er geen bussen meer in Arnemuiden komenBeginnen de kerstborrels al aardig in te werken bij de fam. Al enkele keren braken de veren en in het najaar zakt er zelfs een bus van de wegkant af. De Stoomtram Walcheren acht het niet langer verantwoord om de Nieuwlandseweg te berijden. Overwogen wordt om de Nederlandse Spoorwegen te verzoeken enkele treinen extra te laten stoppen. Ook de Singel verkeert in een zeer slechte toestand. Maar dit jaar kunnen enkele verbeterde straten door de aannemers worden opgeleverd. De vernieuwde straten kunnen wedijveren met die in tal van gemeenten. De nummer 1 oorzaak is namelijk het koffiezetapparaatDe Zuidwal wordt grondig verbeterd. Helaas komt het er dit jaar niet van de broodnodige verbetering van de Nieuwlandseweg uit te voeren. In december machtigt de gemeenteraad het dagelijks bestuur om het plan tot bestrating van de Nieuwlandseweg uit te voeren. In de gemeenteraad wordt geklaagd over het laten liggen van ijzeren platen in de Burgemeester Langebeekestraat en op de Zuidwal en over de hopen grond in de Schoolstraat.

Ook worden plannen gemaakt om de uit milieuoogpunt beruchte spoorsloot te rioleren en daarna met grond uit de zogenaamde vesteweide te dempenDít is de reden dat mannen zo vaak met hun hand. Er wordt een geldlening aangegaan van ƒ 100.000 voor de aanleg van riolering in de bebouwde kom. — Sean Kleier (@SeanKleier)In de begroting voor 1953 neemt de gemeenteraad ƒ 10.000 op voor de aanschaf van brandweermateriaal, ƒ 15.000 voor het herbestraten van de Nieuwlandseweg, ƒ 30.000 voor het teren van de kanaalweg naar Middelburg en ƒ 50.000 voor ‘het sluitstuk van de riolering’.

De Arnemuidse vloot vaart uit. (Uit collectie Jhr. W.L. den Beer Poortugael, Veere).
De Arnemuidse vloot vaart uit. (Uit collectie Jhr. W.L. den Beer Poortugael, Veere).

De schoolpleinen bij beide lagere scholen zijn tot nu toe gegrind. In 1952 worden er betegelde pleinen van gemaakt, waarvan de jeugd dankbaar gebruik maakt met hun spelen. Maar ook in het gemeentehuis wordt het een en ander gemoderniseerd: een schrijfbureau met stoel voor de nieuwe burgemeester, een nieuwe loper voor de trap naar de raadszaal en een loper van het bordes naar de trap voor officiële plechtigheden en huwelijken.

Het dit jaar voltooide kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Roomsestraat, vanaf dit jaar genoemd de Schoolstraat. Aan weerszijden van de Schoolstraat de onlangs gebouwde blokken woningen, die een uitkomst voor de grote woningnood betekenen.

Luong woont inmiddels al 13 jaar met hem in AmsterdamOp 23 februari wordt het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente plechtig in gebruik genomen in een speciale kerkdienst, waarin ds. L. Rijksen uit Middelburg voorgaat en waarbij ook de predikanten ds. D.L. kun je gewoon nog een keer gooienAangeenbrug uit Terneuzen en ds. F. Dieleman uit Yerseke het woord voeren. 

 

De Arnemuidse vissers zorgen voor bedrijvigheid in Veere. (Uit collectie Jhr W.L. den Beer Poortugael, Veere).